Przystanek Woodstock 1995 – 2014

Zaczę­ło się w sierp­niu 1969 roku na far­mie koło Nowe­go Jor­ku. Zapla­no­wa­ny na trzy dni festi­wal oka­zał się jed­nym z naj­więk­szych zlo­tów mło­dzie­żo­wych koń­ca lat 60, któ­ry – jak uznał Maga­zyn Rol­ling Sto­ne – zmie­nił histo­rię rock and rol­la. Pol­ska edy­cja mia­ła miej­sce 26 lat póź­niej i trwa do dziś. Chcesz tra­fić do kil­ku­dnio­we­go raju dla dzie­ci kwia­tów i wszyst­kich, któ­rzy miłu­ją pokój, wol­ność oraz szczę­ście w połą­cze­niu z naj­lep­szą muzy­ką? Nie może Cię tam zabrak­nąć!