Art & Culture: The Lovers Lauren Fleishman

Miłość się nie sta­rze­je. Jest jak wino, z cza­sem szla­chet­nie­je. Taką miłość każ­dy chce prze­żyć i wie­rzy, że prze­trwa ona nie tyl­ko do gro­bo­wej deski. Foto­gra­fie Ame­ry­kan­ki, Lau­ren Fle­ish­man tę wia­rę umac­nia­ją, a jeśli do tej pory jej nie było, jest szan­sa, że wła­śnie się naro­dzi.