Zbigniew Warpechowski. TO” – wystawa w Galerii Zachęta

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie i fil­my: zacheta.art.pl 20.09 – 11.11. 2014 Zachę­ta, War­sza­wa Pre­kur­sor sztu­ki performance’u w Pol­sce, bli­sko zwią­za­ny z arty­sta­mi, taki­mi jak Tade­usz…