Ile warta jest praca w branży mody?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: whowhatwear.com, observer.com, chatelaine.com Prze­mysł mody to jeden z naj­le­piej pro­spe­ru­ją­cych biz­ne­sów na całym świe­cie, cie­szą­cy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią od wie­lu lat. Bez wzglę­du na…