ModaNewsroom

Zaquad x Anna Skura – manifest kobiecości

Odważ­na, ultra­ko­bie­ca, pew­na sie­bie – taka jest kobie­ta ZAQUAD. Boha­ter­ką naj­now­szej sesji zdję­cio­wej mar­ki zosta­ła influ­en­cer­ka Anna Sku­ra.  Wybór blo­ger­ki do sesji był oczy­wi­sty, bo to ona ide­al­nie repre­zen­tu­je war­to­ści bran­du.  Pro­jek­ty mar­ki ZAQUAD podkreślają …

Więcej