Czym zastąpić cukier w diecie?

  Nie od dziś wia­do­mo, że cukier szko­dzi. Jego nad­miar w die­cie jest czyn­ni­kiem ryzy­ka roz­wo­ju wie­lu cho­rób – od próch­ni­cy po cho­ro­by ukła­du krą­że­nia.…