ZALANDO PRZEDSTAWIA KAMPANIĘ PROMUJĄCĄ ASORTYMENT BEAUTY

WYRAŹ SWOJE PIĘKNO” BERLIN, 14.04.2019 // Zalan­do, wio­dą­ca w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa, przed­sta­wia kam­pa­nię „Wyraź swo­je pięk­no”, któ­ra pro­mu­je naj­now­szą kate­go­rię pro­duk­tów –…