Zakupy na obcasach

To książ­ka dzię­ki, któ­rej dostrze­żesz sześć głów­nych róż­nic mię­dzy płcia­mi, poznasz mode­le budo­wa­nia marek uwzględ­nia­ją­cych kobie­ce moty­wa­cje i zro­zu­miesz sche­mat dam­skich zaku­pów. W skró­cie? Po prze­czy­ta­niu tej lek­tu­ry Panie dowie­dzą się jakim pro­ce­som mani­pu­la­cyj­nym są pod­da­wa­ne, a spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu lepiej zro­zu­mie­ją, jak wpły­wać na wybo­ry kon­su­menc­kie.