HUSH WARSAW: Kids Fashion&Design

Już 7–8 czerw­ca w Arka­dach Kubic­kie­go HUSH War­saw zapre­zen­tu­je ponad 100 marek i pro­jek­tan­tów, któ­rzy wezmą udział w naj­waż­niej­szych tar­gach mody autor­skiej w Pol­sce. Aż 19 marek spe­cja­li­zu­je się tyl­ko w asor­ty­men­cie dla dzie­ci.