ZAHA HADID

Jestem femi­nist­ką, ponie­waż uwa­żam, że kobie­ty są inte­li­gent­ne, zdol­ne i bar­dzo zmo­ty­wo­wa­ne” Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: zaha-hadid.com, blog.slate.fr, huffpost.com Nowo­cze­sna archi­tek­tu­ra świa­ta wstrzą­sa swym nie­zwy­kłym pięk­nem, któ­re bywa…