Chroń swoje włosy latem z Artègo Sunrise

Latem wło­sy i skó­ra gło­wy pil­nie potrze­bu­ją ochro­ny przed dzia­ła­niem słoń­ca, wody chlo­ro­wa­nej i sło­nej. Mar­ka artègo opra­co­wa­ła nowość – linię pie­lę­gna­cyj­ną Sun­ri­se o wła­ści­wo­ściach wzmac­nia­ją­cych i zawie­ra­ją­cych skład­ni­ki nie­zbęd­ne dla ochron­nej pie­lę­gna­cji wło­sów.