KALIGRAFIE SPOŁECZNE/ Zachęta

Wysta­wa pre­zen­tu­je arty­stów śred­nie­go i mło­de­go poko­le­nia pocho­dzą­cych z kra­jów Bli­skie­go Wscho­du, Afry­ki Pół­noc­nej oraz Azji Środ­ko­wej. Zapro­sze­ni twór­cy żyją i pra­cu­ją w kra­ju uro­dze­nia, ale też w Euro­pie czy…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce”­ – wystawa

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: zacheta.art.pl W war­szaw­skiej Naro­do­wej Gale­rii Sztuki­ Zachę­cie wkró­te poja­wi się wysta­wa poświę­co­na zaga­da­nie­niom zapo­ży­czeń, zawłasz­czeń oraz prze­twa­rza­nia kul­tu­ry. Jej głów­nym celem jest…

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: zacheta.art.pl Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dych moł­daw­skich arty­stów.…

Komu bije dzwon, czyli Konrad Smoleński w warszawskiej Zachęcie

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: zacheta.art.pl Wysta­wa Eve­ry­thing Was Fore­ver, Until It Was No More robi­ła furo­rę wśród gości Bien­na­le w Wene­cji, a wła­ści­wie wiel­ki hałas. I…

Zbigniew Warpechowski. TO” – wystawa w Galerii Zachęta

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie i fil­my: zacheta.art.pl 20.09 – 11.11. 2014 Zachę­ta, War­sza­wa Pre­kur­sor sztu­ki performance’u w Pol­sce, bli­sko zwią­za­ny z arty­sta­mi, taki­mi jak Tade­usz…

Przygody Alicji w Krainie Czarów

Nie­zwy­kła insta­la­cja w Ogro­dzie Saskim Tekst: Yani­na Trapachka/materiały pra­so­we Zdję­cia: pinterest.com, mate­ria­ły pra­so­we, archi­wum redak­cyj­ny Punk­tem wyj­ścia pro­jek­tów pre­zen­to­wa­nych w Zachę­cie i Ogro­dzie Saskim w War­sza­wie była książ­ka Lewi­sa Car­rol­la Przy­go­dy Ali­cji…