Amerykański kult młodości

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: totalbeauty.com, Vers-24 Trud­no zna­leźć na świe­cie miej­sce, gdzie wygląd zewnętrz­ny pie­lę­gnu­ję się z więk­szą dba­ło­ścią niż w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. To świa­to­wa mek­ka…