Hammerklavier – nowa książka Yasminy Rezy już w Polsce

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Ham­mer­kla­vier, Fran­cuz­ki Yasmi­ny Rezy, to zbiór intym­nych, auto­bio­gra­ficz­nych opo­wia­dań o miło­ści, dzie­ciń­stwie i prze­mi­ja­niu. Zadu­ma nad życiem prze­pla­ta się tutaj z humo­rem. Nostal­gia…