Bobbi Brown Redaktor Naczelną Yahoo Beauty

Jestem pod­eks­cy­to­wa­na debiu­tem nowe­go maga­zy­nu onli­ne Yahoo Beau­ty. Mam nadzie­ję, że sta­nie się on dla wszyst­kich inspi­ra­cją jak pięk­nie żyć.” – zachę­ca Bob­bi Brown. Dowiedz się wię­cej!