Top 5 – makijaż jesienną porą

Obser­wu­jąc świa­to­we wybie­gi pod­czas czte­rech naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych tygo­dni mody, uważ­nie przy­glą­da­my się nie tyl­ko tren­dom w ubio­rze. Nie mniej waż­ny w każ­dej sty­li­za­cji jest odpo­wied­ni maki­jaż twa­rzy, o któ­ry w Nowym Jor­ku, Medio­la­nie, Lon­dy­nie i Pary­żu dba­ją naj­lep­si spe­cja­li­ści w bran­ży. Maki­ja­ży­sta mar­ki May­bel­li­ne Yadim, pod­po­wia­da pięć naj­go­ręt­szych hitów, któ­re z dużym powo­dze­niem spraw­dzą się jesie­nią. Oto one!