ART TRENDS // NOC MUZEÓW // JAGA HUPAŁO

Naj­lep­szym spo­so­bem na prze­wi­dze­nie przy­szło­ści jest jej wyna­le­zie­nie”
Alan Kay

The best way to pre­dict the futu­re is to invent it.”
Alan Kay