Normcore – trend na normalność

Moda na kon­kret­ne moty­wy powra­ca w nowych odsło­nach po to, aby kolej­ne poko­le­nia mogły czer­pać z niej inspi­ra­cje. Dzię­ki mik­so­wi tren­dów może­my wyra­żać sie­bie poprzez modę. Pola­cy pre­fe­ru­ją jed­nak norm­co­re i nega­tyw­nie odbie­ra­ją ory­gi­nal­ne oso­by wyróż­nia­ją­ce się z tłu­mu – stwier­dza pierw­sza w Pol­sce cool­hun­ter­ka i sty­le coach Agniesz­ka Świst-Kamiń­ska.