No need to fly – Just imagine

Kre­atyw­na gru­pa KIWI chce poka­zać, że róż­ni­ce mogą być inspi­ru­ją­ce, spra­wić, by dzie­ci nie bały się innych kul­tur. Dla Vers-24 zało­ży­ciel­ki opo­wie­dzia­ły o swo­ich pasjach, pro­jek­tach i pla­nach na przy­szłość.

Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik

Pozna­li się w 2012 roku na pla­nie zdję­cio­wym. Inte­re­su­je ich przede wszyst­kim foto­gra­fia modo­wa i por­tre­to­wa. Na swo­im kon­cie mają publi­ka­cje m.in. w Elle, Gla­mo­ur, K Mag Maga­zi­ne, Zwy­kłe Życie, InSty­le, Gala czy Viva Moda!
Agniesz­ka uro­dzi­ła się w Nowym Jor­ku. Jest absol­went­ką dzien­ni­kar­stwa o spe­cja­li­za­cji foto­gra­fia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Łukasz uro­dził się w War­sza­wie. W 2010 ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu na kie­run­ku Foto­gra­fia.