Ubrania, które wyszczuplają

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia:  imaxtree.com, pinterest.com, songofstyle.com Wio­sna zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a razem z wyż­szy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi rów­nież komen­ta­rze na temat tego, ile zbęd­nych kilo­gra­mów powin­naś jesz­cze zgu­bić.…