Wystylizuj mieszkanie jak samą siebie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: domainehome.com Co powie­cie na to, aby zgod­nie z tren­da­mi z wybie­gu urzą­dzić wnę­trza, w któ­rych miesz­ka­my na co dzień? Ana­li­zu­jąc foto­gra­fie z sesji…