Wystawa „Wokół herbaty, kawy i czekolady”

Od dziś zapra­sza­my do Muzeum Pała­cu Kró­la Jana III w Wila­no­wie na wysta­wę „Wokół her­ba­ty, kawy i cze­ko­la­dy”. Pre­zen­to­wa­na będzie wila­now­ska kolek­cja cera­mi­ki – nie­zwy­kle cen­ne i rzad­kie przed­mio­ty z czer­wo­nej i czar­nej kamion­ki. Wyda­rze­niu towa­rzy­szy sta­ran­nie opra­co­wa­ny, boga­to ilu­stro­wa­ny kata­log.