Common affairs” – sukces polskiej wystawy w Berlinie

Com­mon affa­irs” to wysta­wa, na któ­rej może­my oglą­dać pra­ce pol­skich arty­stów wybra­nych spo­śród fina­li­stów sied­miu edy­cji kon­kur­su “Spoj­rze­nia” — przy­zna­wa­nej od 2003 roku, naj­waż­niej­szej w…