ZOOM ON: Victor Demarchelier

Foto­graf z uro­dze­nia Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: models.com, fabsugar.com Talent arty­stycz­ny i pasję do foto­gra­fo­wa­nia ma zapi­sa­ne w genach. Zna­ne nazwi­sko to jed­nak nie wszyst­ko,…