Wyrafinowany industrializm

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: architectureartdesigns.com Lofty cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią − ich otwar­te prze­strze­nie stwa­rza­ją olbrzy­mie moż­li­wo­ści dla pro­jek­tan­tów wnętrz, któ­rzy prze­kształ­ca­ją pomiesz­cze­nia użyt­ko­we w…