Mieszkanie w stylu Blake Lively

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: domainehome.com Boha­ter­ka popu­lar­ne­go ame­ry­kań­skie­go seria­lu „Plot­ka­ra” nie bez powo­du nosi tytuł iko­ny sty­lu i stu­pro­cen­to­wej kobie­co­ści. Bla­ke Live­ly jest ulu­bie­ni­cą Kar­la…