Plecak na każde plecy!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: whatstrend.com, polyvore.com Ostat­ni raz ple­cak nosi­li­śmy… No wła­śnie – w szko­le pod­sta­wo­wej. Dziś mają go na swo­ich ple­cach nie tyl­ko wzo­ro­we uczen­ni­ce,…