H&M Loves Music Warsaw

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Już 5 czerw­ca w War­sza­wie wystar­tu­je wyjąt­ko­wy pro­jekt H&M Loves Music War­saw. Przez kolej­ne 4 tygo­dnie, na pły­wa­ją­cej sce­nie, któ­ra przy­bi­jać będzie do brze­gów Wisły,…