Warszawa Singera

Już od 10 lat odby­wa się w War­sza­wie Festi­wal Kul­tu­ry Żydow­skiej War­sza­wa Sin­ge­ra. Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: festiwalsingera.pl Tego­rocz­na XI edy­cja roz­po­czy­na się 23 sierp­nia i…