Insta Vogue

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: dailymail.co.uk, thefashionspot.com Wrze­śnio­wa okład­ka ame­ry­kań­skiej edy­cji „Vogue’a” nale­ży do naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nej w całej bran­ży mody. Dziś nie jest już tajem­ni­cą, kto poja­wił…