Chorwacja wita!

Chor­wa­cja cie­szy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów z kil­ku przy­naj­mniej powo­dów. Przede wszyst­kim jest to jeden z naj­bar­dziej sło­necz­nych kra­jów Euro­py, w któ­rym na dosko­na­łą…