Chorwacja wita!

Chor­wa­cja cie­szy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów z kil­ku przy­naj­mniej powo­dów. Przede wszyst­kim jest to jeden z naj­bar­dziej sło­necz­nych kra­jów Euro­py, w któ­rym na doskonałą…

Kierunek Śnieżka

 Tekst : Rena­ta Cięż­kow­ska Zdję­cia : Rena­ta Cięż­kow­ska, Mar­ty­na Oziem­blew­ska Dla miło­śni­ków gór mamy pro­po­zy­cję week­en­do­wą w Kar­ko­no­szach. Kar­ko­no­sze jest to jeden z naj­wyż­szych pasm górskich…