Wielkie targi „Wybieram Polską Modę” w Pałacu Kultury i Nauki

W tym roku sezon świą­tecz­ny roz­po­czy­na­my w wiel­kim sty­lu. 23 listo­pa­da w samym ser­cu War­sza­wy, w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki odbę­dą się wiel­kie tar­gi „Wybie­ram…