Taki pokaz” Joanny Klimas

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Nie­po­zor­nie zapo­wia­da­ją­ca się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Joan­ny Kli­mas, czy­li „Taki pokaz”, odby­ła się w naj­bar­dziej intym­nym miej­scu dla pro­jek­tant­ki,…

Jak smakuje wybieg?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tasteofrunway.com Mło­da, wło­ska pro­jek­tant­ka Anna Mar­co­ni odnio­sła olbrzy­mi suk­ces. Jej stro­na inter­ne­to­wa zna­na jest na całym świe­cie. Swo­imi pomy­sła­mi inspi­ru­je wie­lu czy­tel­ni­ków.…

Dolce & Gabbana na Milan Fashion Week

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: style.com Naj­now­sza kolek­cja Dolce & Gab­ba­na „Viva la Mam­ma” poka­za­na na tego­rocz­nym Milan Fashion Week jest dedy­ko­wa­na wła­śnie mamom i ich…

Kto rządzi na wybiegu SS2015?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com, buro247.com Oma­wia­jąc ostat­nie, wio­­se­n­no-let­nie kolek­cje, nie spo­sób pomi­nąć skła­do­wej czę­ści tego wido­wi­ska, czy­li mode­lek. Kie­dy świa­tła gasną, może­my przejść do ana­li­zy ostat­nich…

CV Top Modela – Cesar Casier

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: models.com, ohaless.wordpress.com, listal.com, oddamagazine.com Imię: Cesar Nazwi­sko: Casier Data i miej­sce uro­dze­nia: 14 lip­ca 1988, Bel­gia Agen­cje mode­lin­go­we: IMG (Nowy Jork), New Madi­son (Paryż),…