KAYTURE. Fashion blogger from Switzerland

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: kayture.com Kri­sti­na Bazan – model­ka  i blo­ger­ka modo­wa. Ta kocha­ją­ca życie i nie­zwy­kle pozy­tyw­na dziew­czy­na pocho­dzi z Bia­ło­ru­si, ale od dłuż­sze­go cza­su…