Moi wariaci – wspomnienia psychiatry Vittorino Andreoli

Wariat” to ter­min nie­zbyt sub­tel­ny, lecz jed­no­cze­śnie pełen uczu­cia. I wolę go od wie­lu innych bar­dziej ele­ganc­kich okre­śleń, któ­re jed­nak są mniej spon­ta­nicz­ne i przy któ­rych pomo­cy nie umiał­bym opo­wie­dzieć histo­rii mega życia z psy­chia­trią i – z moimi waria­ta­mi – taki­mi sło­wa­mi Vit­to­ri­no Andre­oli zaczy­na książ­kę, na kar­tach któ­rej w nauko­wy, ale i nie­po­zba­wio­ny ludz­kich emo­cji, bez­kom­pro­mi­so­wo opi­su­je świat zamknię­ty dla prze­cięt­ne­go czło­wie­ka.