4. edycja Wrocław Fashion Meeting już w czerwcu

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Modo­we tar­gi połą­czo­ne z poka­za­mi naj­śwież­szych kolek­cji po raz kolej­ny odbę­dą się w Klu­bie Biz­ne­so­wym Sta­dio­nu Wro­cław, będą­cym part­ne­rem Wro­cław Fashion…