Małgorzata Łupina nagrodzona na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015!

Mał­go­rza­ta Łupi­na na WORLD MEDIA FESTIVAL 2015 w Ham­bur­gu otrzy­ma­ła głów­ną nagro­dę Intermedia-Globe Gold w kate­go­rii Human Rela­tions and Valu­es za doku­ment „Trzy na godzi­nę”, wypro­du­ko­wa­ny przez TVN Style!