Co jeść przed treningiem?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Rysun­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska  Die­ta sportowca/osoby bar­dzo aktyw­nej fizycz­nie jest rów­nie waż­na, co sam tre­ning. Moż­na poku­sić się nawet o stwier­dze­nie, że waż­niej­sza. Dzisiaj…