Słowotwórstwo na wybiegu

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: pinterest.com, tumblr.com, vogue.co.uk Nie od dziś wia­do­mo, że poprzez ubra­nia wyra­ża­my wła­sną toż­sa­mość i samo­po­czu­cie. Pro­jek­tan­ci coraz czę­ściej uni­ka­ją więc abs­trak­cyj­nych…