WOLNOŚĆ – PRZYWILEJ I PRAWO CZY SAMOLUBNA POSTAWA?

  W kul­tu­rze euro­pej­skiej wol­ność jest jed­ną z tych war­to­ści, któ­re wpi­su­ją się w sys­tem pod­sta­wo­wych praw przy­słu­gu­ją­cych jed­no­st­ce ludz­kiej. Wol­ność „do” i wol­ność „od”.…