Mario Testino fotografuje dla marki Wolford.

Tekst: Redak­cja Zdję­cia: Infor­ma­cje pra­so­we W tym roku swo­je 65-lecie obcho­dzi eks­klu­zyw­na mar­ka Wol­ford. Z tej oka­zji zdję­cia do uro­dzi­no­wej kam­pa­nii przy­go­to­wał sam Mario Testi­no, foto­graf zna­ny z…