Wernisaż i wystawa “Dzieci Gór” Wojciecha Staronia w Krakowie

54. Kra­kow­ski Festi­wal Fil­mo­wy i Leica Butik w Gale­rii Trze­cie Oko na kra­kow­skim Kazi­mie­rzu zapra­sza­ją do Mało­pol­skie­go Ogro­du Sztu­ki na otwar­cie wysta­wy Woj­cie­cha Sta­ro­nia pod tytu­łem „Dzie­ci gór”.