Trzech wielkich współczesnych malarzy, 4,1 miliona złotych i jeden widz

Trzech wiel­kich współ­cze­snych mala­rzy, 4,1 milio­na zło­tych i jeden widz. The Master­pie­ce to pierw­sza oka­zja, by zna­leźć się sam na sam z pra­ca­mi arty­stów, któ­rzy…