Przygotuj swoje mieszkanie na jesień!

Jesień to ide­al­na pora na małe prze­me­blo­wa­nie w naszym domu, czy miesz­ka­niu. Cze­ka­ją nas coraz dłuż­sze wie­czo­ry, na zewnątrz będzie coraz ciem­niej i chłod­niej, war­to…

Jak urządzić mieszkanie w stylu minimalistycznym?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: 100decors.com, virtuhouse.com, pinterest.com Mini­ma­li­stycz­ne wnę­trza, jak sama nazwa wska­zu­je, cha­rak­te­ry­zu­ją się mini­mal­ną ilo­ścią ele­men­tów i dodat­ków. Każ­dy ich szcze­gół jest do koń­ca dopra­co­wa­ny, nie…

W kręgach minimalizmu – moda vs. wnętrze

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: de-smitten.com Poczu­cie kom­for­tu i wygo­da powin­ny iść ze sobą w parze. Ich wypad­ko­wą jest nasz styl- indy­wi­du­al­ny i nie do pod­ro­bie­nia. Wbrew pozo­rom…

Mieszkanie w stylu Blake Lively

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: domainehome.com Boha­ter­ka popu­lar­ne­go ame­ry­kań­skie­go seria­lu „Plot­ka­ra” nie bez powo­du nosi tytuł iko­ny sty­lu i stu­pro­cen­to­wej kobie­co­ści. Bla­ke Live­ly jest ulu­bie­ni­cą Kar­la…