Milczące głowy Tomasza Ciurka

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: etsy.com W jaki spo­sób pro­jekt arty­stycz­ny zmie­nić w dobry biz­nes, wie Tomasz Ciur­ka, stu­dent kra­kow­skiej Aka­de­mii Gór­ni­­czo-Hut­ni­­czej, któ­ry wpadł na pomysł…

Sposób na plakat

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: pinterest.com, garancedore.com, polyvore.com Pozwa­la­ją na uroz­ma­ice­nie suro­we­go wnę­trza, czy wypeł­nie­nie puste­go miej­sca na ścia­nie. Są tań­szą alter­na­ty­wą obra­zów. W dobie mini­ma­li­zmu i…

Wystrój wnętrz – 8 minimalistycznych dodatków

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: erikabrechtel.com, design-milk.com, thefhd.net, instagram.com Wbrew pozo­rom, mini­ma­lizm wca­le nie ozna­cza zupeł­ne­go bra­ku dodat­ków. Nie wyobra­ża­my sobie wnę­trza pozba­wio­ne­go pięk­nych ele­men­tów deko­ra­cyj­nych. Kie­dy mamy do czy­nie­nia…

W domu na Florydzie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: elle.es W mie­ście Tam­pa, na zachod­nim wybrze­żu Flo­ry­dy, znaj­du­je się pewien bar­dzo sty­lo­wy dom. Jego wnę­trze jest eklek­tycz­ne, łączy kil­ka róż­nych sty­lów, któ­re…

Kolorystyczne trendy w biurze prawnym

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: design-milk.com Zdję­cia tego nowo­jor­skie­go wnę­trza wca­le nie wska­zu­ją na to, że jest ono kan­ce­la­rią praw­ną. Agen­cja Axiom znaj­du­je się w bar­dzo…

Niebiańskie wnętrza

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­ca: abi­tant. com Kolor nie­bie­ski budził w histo­rii ludz­ko­ści bar­dzo róż­no­rod­ne sko­ja­rze­nia. W kul­tu­rach sta­ro­żyt­nych sym­bo­li­zo­wał isto­ty boskie oraz żywio­ły, wiatr i…

Loft na Brooklynie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: dsgnarea.com Mimo, że zna­czą­co róż­nią się od eks­klu­zyw­nych apar­ta­men­tów umiej­sco­wio­nych na Man­hat­ta­nie, bro­oklyń­skie lofty mają swój nie­od­par­ty urok. Podob­nie jest z…