Sofia Coppola majową redaktorką naczelną W Magazine

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: wmagazine.com, mylusciouslife.com Sofia Cop­po­la pocho­dzi z rodzi­ny wło­skich imi­gran­tów – będąc cór­ką reży­se­ra, już jako nie­mow­lę wystą­pi­ła w fil­mie Ojciec chrzest­ny. Z cza­sem…