Włoskie plaże przepisem na idealne wakacje

Ide­al­na pla­ża musi gwa­ran­to­wać kry­sta­licz­nie czy­stą wodę i oto­cze­nie, a tak­że dosko­na­łe warun­ki. Zapew­nia je Nie­bie­ska Fla­ga, czy­li mię­dzy­na­ro­do­we wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez fun­da­cję na rzecz nauki o śro­do­wi­sku. W tym roku rekor­do­wą ilość (aż 269 plaż!) otrzy­ma­li oby­wa­te­le Włoch.