Włoskie „it girls”, które warto śledzić na Instagramie

Pary­żan­ki mają spo­rą kon­ku­ren­cję. Wło­skie „it girls” to nie­zwy­kle sty­lo­we, mło­de dziew­czy­ny, któ­re kró­lu­ją na Insta­gra­mie i poka­zu­ją swo­im obser­wa­to­rom świe­że spoj­rze­nie na modę. Zobacz­cie,…