Cudowne właściwości wody kokosowej

To ulu­bio­ny napój die­te­ty­ków oraz spor­tow­ców, któ­ry sztur­mem pod­bił ser­ca gwiazd Hol­ly­wo­od i muzy­ków. Jej wspa­nia­łe wła­ści­wo­ści zachwa­la Rihan­na, Demi Moor i Mat­thew McCo­nau­ghey, jed­nak naj­więk­szą wiel­bi­ciel­ką jest Kró­lo­wa Pop’u. Madon­na posta­no­wi­ła wyku­pić jego fabry­kę za pół­to­ra milio­na dola­rów!