Czy istnieje miejsce na społeczną odpowiedzialność w biznesie modowym?

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: ilovegreeninspiration.com, mate­ria­ły pra­so­we Moda jako przed­miot dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej potra­fi w wie­lu śro­do­wi­skach wzbu­dzać róż­no­rod­ne emo­cje. Wśród praw­dzi­wych fashion vic­tims zaszcze­pia eks­cy­ta­cję i…